Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DO-1

deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych

DO-2

deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych, stanowiących część nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez cześć roku

--------------------------------------------------------

Obowiązujące od dnia 01.03.2017 r.
wzory pełnomocnictw

Oświadczenia

OŚWIADCZENIE przedsiębiorcy dotyczące miejsca wytwarzania odpadów komunalnych poza siedzibą firmy
OŚWIADCZENIE o wspólnych pojemnikach na odpady komunalne

Wnioski

Wniosek o zaliczenie nadpłaty opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

Usługi dodatkowe

Formularz dotyczący zamówienia usług dodatkowych w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Zasady odbioru odpadów gruzowych w workach BIG-BAG

Formularz zamówienia pojemnika na odpady ulegające biodegradacji dla nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych

Śmieci segregowanie
to modne zachowanie