Ustawy i akty prawne

Uchwała Nr XVIII/135/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Uchwała Nr XV/144/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uchwała Nr XV/146/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała NR XV/145/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała NR XXV/301/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie: odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Uchwała XX/199/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice.

Uchwała IV/22/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany uchwały nr XX/199/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice

Uchwała NR XIV/106/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany uchwały nr XX/199/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice

Uchwała NR IX/79/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Uchwała NR XIV/104/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany uchwały nr IX/79/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Uchwała NR XIV/105/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Śmieci segregowanie
to modne zachowanie