Ustawy i akty prawne

Uchwała Nr XVIII/135/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Uchwała Nr XXVI/226/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/135/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Uchwała Nr XXXIV/297/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/135/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Uchwała Nr XXIII/168/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uchwała Nr XXIII/179/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy

Uchwała Nr XXVI/225/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała Nr XXXIV/298/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/225/20 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała NR XV/145/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała NR XXXIII/283/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie: postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała XXVIII/240/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice.

Uchwała NR XXVIII/241/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Uchwała NR XIV/105/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Śmieci segregowanie
to modne zachowanie