PSZOK-i

Nowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Szpitalnej

W centrum Świętochłowic przy ulicy Szpitalnej za cmentarzem został wybudowany kolejny w mieście PSZOK. Jest to miejsce, w którym mieszkańcy miasta mogą bezpłatnie oddać „trudne odpady”. PSZOK w Świętochłowicach Nowy […]

W centrum Świętochłowic przy ulicy Szpitalnej za cmentarzem został wybudowany kolejny w mieście PSZOK. Jest to miejsce, w którym mieszkańcy miasta mogą bezpłatnie oddać „trudne odpady”.

PSZOK w Świętochłowicach

Nowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wybudowany został przez firmę PPU Hydrobud Sp. z.o.o, z którą podpisano umowę w dniu 28.01.2021r. Wybór wykonawcy był wynikiem przeprowadzenia przez gminę przetargu nieograniczonego.

Przy ulicy Szpitalnej znajduje się odgrodzony teren, a na nim kontener socjalno-biurowy, wiata magazynowa na odpady niebezpieczne oraz kontenery na odpady inne niż niebezpieczne – ustawione poza wiatą. Na wyposażeniu nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się waga służąca do ważenia odpadów podlegających limitom przyjęcia. Dla mieszkańców zostanie udostępniony parking przy wjeździe na teren PSZOK-u. Na miejsce można również dojechać komunikacją miejską.

Całość projektu wraz z przeprowadzeniem kampanii promocyjno-edukacyjnej planuje się zakończyć wraz z końcem 2021 roku. Projekt ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią edukacyjno-informacyjną’’ jest realizowany w ramach poddziałania 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2021.

Jakie odpady przyjmuje świętochłowicki PSZOK?

Wykaz odpadów, które przyjmuje PSZOK w Świętochłowicach:

 • szkło,
 • papier,
 • tworzywa sztuczne,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • metale,
 • bioodpady,
 • odpady niebezpieczne,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości 300 kg na 1 gospodarstwo domowe (lokal, mieszkanie),
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 500kg na rok na 1 gospodarstwo domowe (lokal, mieszkanie),
 • odzież i tekstylia.

Czym jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych?

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, a w skrócie PSZOK, to miejsce do którego mieszkańcy mogą udać się, aby oddać „trudne odpady”. Co ważne, odbywa się to bezpłatnie, w ramach wnoszonej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje samorządy do utworzenia co najmniej jednego PSZOK-u w gminie. W Świętochłowicach mamy już dwa takie miejsca. Poza nowym punktem przy ulicy Szpitalnej, „trudne odpady” można oddać również na składowisko odpadów przy ulicy Wojska Polskiego zarządzanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Na terenie Świętochłowic funkcjonuje też mobilna wersja PSZOK-u. W każda ostatnią sobotę miesiąca specjalny samochód przyjeżdża do różnych części miasta zgodnie z harmonogramem, a mieszkańcy mogą dostarczyć do niego „trudne odpady”.

Mieszkańcy Świętochłowic zostaną poinformowani o terminie otwarcia nowego, wybudowanego PSZOKU przy ul. Szpitalnej.