Gruz

Gruz można bezpłatnie oddać do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych zlokalizowanego na składowisku odpadów komunalnych przy ul. Wojska Polskiego prowadzony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej lub do Punku Selektywnej Zbiórki zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej prowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych.

Dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne dostarczane przez mieszkańca, wprowadza się ograniczenia ilości przyjmowanych odpadów do 500 kg na rok, na 1 gospodarstwo domowe/lokal/mieszkanie (limit obejmuje odpady oddane do GPZONiW oraz PSZOK łącznie).

Właściciel nieruchomości ma możliwość zamówienia usługi przekazania gruzu, pochodzącego z drobnych remontów w gospodarstwie domowym, w worku typu BIG BAG (o pojemności 1 m3) u przedsiębiorcy, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu.

Całkowity koszt usługi wynosi 90 zł brutto.

Raz do roku taka usługa jest bezpłatna.

W przypadku mieszkańców następujących zasobów mieszkaniowych:
– Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach,
– Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej,
– Spółdzielni Mieszkaniowej “Wiosenna”,
– Spółdzielni Mieszkaniowej “Matylda”,
worki bezpłatne wydawane są we właściwych administracjach.
Pozostałym mieszkańcom worki bezpłatne wydawane są w Urzędzie Miejskim (ul. Katowicka 54).

Za usługę przekazania gruzu właściciel wnosi opłatę do Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, a dowód jej uiszczenia jest podstawą do zgłoszenia zapotrzebowania na usługę w przedsiębiorstwie wyłonionym w drodze przetargu.
Z usługi mogą korzystać zarówno lokatorzy zamieszkujący w budynkach zbiorowego zamieszkania (zasoby Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych, zasoby MPGL-u, kamienice) jak i domkach jednorodzinnych.

Worki płatne wydawane są w Urzędzie Miejskim (ul. Katowicka 54).

Formularz dotyczący zamówienia usług dodatkowych w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Zasady odbioru odpadów gruzowych w workach BIG-BAG

W przypadku zapotrzebowania na kontener na gruz opłata za jego podstawienie i odbiór wynosi:
a) za kontener 3,5 m3 – załadunek do 5 Mg – 250 zł,
b) za kontener 5 m3 – załadunek do 10 Mg – 320 zł.