Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe można bezpłatnie oddać do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych zlokalizowanego na składowisku odpadów komunalnych przy ul. Wojska Polskiego prowadzony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej lub do Punku Selektywnej Zbiórki zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej prowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych.

Dla mebli i innych odpady wielkogabarytowych wprowadza się ograniczenia ilości przyjmowanych odpadów do 300 kg na rok, na 1 gospodarstwo domowe/lokal/mieszkanie (limit obejmuje odpady oddane do GPZONiW oraz PSZOK łącznie).

Odpady wielkogabarytowe będą odbierane także akcyjnie zgodnie z dostępnym harmonogramem.

W przypadku zapotrzebowania na kontener na odpady wielkogabarytowe opłata za jego podstawienie i odbiór wynosi:
a) za kontener 3,5 m3 – załadunek do 5 Mg – 390 zł,
b) za kontener 5 m3 – załadunek do 10 Mg – 450 zł.

Formularz dotyczący zamówienia usług dodatkowych w zakresie odbioru odpadów komunalnych