Aktualne uchwały

Uchwała Nr nr LV/445/22 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Uchwała Nr LIII/415/22 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/168/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uchwała Nr XXIII/179/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy

Uchwała Nr XXXIII/284/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie określenia górnych stawek opłat od właścicieli nieruchomości którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

Uchwała Nr LXVI/520/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/284/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat od właścicieli nieruchomości którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

Uchwała Nr XXVI/225/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała Nr XXXIV/298/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/225/20 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała Nr LIII/417/22 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/225/20 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała Nr LX/478/22 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/225/20 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała NR XV/145/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała NR LIII/416/22 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany uchwały NR XV/145/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała NR XXXIII/283/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie: postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała NR LXXII/570/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice.

Uchwała NR LI/402/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Uchwała NR LX/477/22 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany uchwały nr LI/402/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Uchwała NR XIV/105/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Uchwała NR LXXII/571/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych